สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกาครัฐ (intogrlty and Transp sparency Assessme sossmont: ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566