บทความ

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ

การดำเนินงานของ กต.ตร.สภ.คลองขลุง

กิจกรรมจิตอาสา

การดำเนินงานของชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.คลองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกาครัฐ (intogrlty and Transp sparency Assessme sossmont: ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566